Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Kookanje
Kolegemstraat 199
9032 Wondelgem (Gent)

E [email protected]

BTW: BE 0669.893.183

IBAN: BE83 9531 3900 5615

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Kookanje en op iedere tussen Kookanje en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de website van Kookanje. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kookanje behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Kookanje garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro. Kookanje is een kleine onderneming, vrijgesteld van btw.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Levering
De levering van uw bestelling vindt plaats zolang de voorraad strekt. Kookanje betaalt terug indien zou blijken dat de voorraad ontoereikend is.

Wij proberen telkens een snelle levering te garanderen, van zodra wij het factuurbedrag hebben ontvangen, streven wij ernaar om binnen de 2 à 3 werkdagen uw pakje te bezorgen. Let op, deze leveringstermijnen zijn niet bindend voor Kookanje, maar zijn louter indicatief. Indien zou blijken dat het omwille van diverse redenen niet mogelijk is om binnen de 14 dagen na bestelling én betaling te leveren aan de klant, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht per e-mail en zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

Verzendingskosten worden op de website vermeld en berekend naargelang het gewicht en de omvang van het pakje.

  • Geen verzendingskosten voor cadeaubonnen
  • € 3 verzendingskosten voor pakjes die in de brievenbus passen en minder dan 500 g wegen.
  • € 6 verzendingskosten voor pakjes die niet in de brievenbus passen en/of meer dan 500 g wegen.

Naast verzending kan er ook gekozen worden om uw bestelling na afspraak zelf op te halen op het adres van Kookanje: Kolegemstraat 199, 9032 Wondelgem.

Zichttermijn / verzakingsrecht
De klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren (zie verzakingsrecht). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Kookanje. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Intellectuele eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven afbeeldingen, informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Kookanje, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Het is koper verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) de werken openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of anderszins te gebruiken, tenzij koper deze handelingen verricht voor zichzelf in privé en het gebruik in relatie staat tot het product zelf.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Kookanje, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kookanje. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Kookanje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Kookanje maakt gebruik van een mailinglijst/nieuwsbrief. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
Kookanje staat ervoor in dat de door ons geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kookanje) deze gebreken binnen de 30 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Kookanje. Terugzending van de zaken dient te geschieden zoals eerder geschreven bij de rubriek ‘herroepingsrecht’ hierboven.
Indien klachten van de klant door Kookanje gegrond worden bevonden, zal Kookanje naar haar keuze de geleverde producten ofwel kosteloos vervangen ofwel met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kookanje zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende producten. Iedere aansprakelijkheid van Kookanje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Kookanje is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Kookanje en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Kookanje op haalbaarheid is beoordeeld. Kookanje behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden (vooruitbetaling bijvoorbeeld, achterstallige facturen betalen …)

Betaling
De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken. Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

 

© 2020 - 2021 Kookanje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?